Over VB Kring Noord

VB Noord is noordelijke kring van leden van de Vereniging voor Bestuurskunde. Doelstelling van VB Noord is het uitwisselen van kennis en ervaring op het terrein van de bestuurskunde, tussen praktijkbeoefenaren onderling en tussen de praktijk en de academie, en het bevorderen van de toestroom van (jonge) bestuurskundigen.

Een aantal keren per jaar organiseert de VB Noord bijeenkomsten waarin steeds een actueel thema centraal staat. VB Noord wordt gevormd door een groep bestuurders uit het Noorden en vertegenwoordigers van de bestuurskunde opleidingen aan onderwijsinstellingen in het Noorden.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers van alle organisaties in de publieke sector, of de semi-publieke sector. Vaak zullen medewerkers niet geschoold zijn in de bestuurskunde, maar baat hebben bij de algemene inzichten en verbanden die bestuurskundigen kunnen leggen. Het streven is dan ook om de praktijk tijdens bijeenkomsten steeds in contact te brengen met de academie (bestuurskunde RuG en Thorbecke Academie). Het bevorderen van de toestroom van jonge bestuurskundigen is een tweede doelstelling, die in activiteiten minder aandacht krijgt dan de hoofddoelstelling. Deze doelstelling is ook voor zowel de academie als de praktijk relevant. De overheid heeft – zeker over een aantal jaren – behoefte aan jonge bestuurskundige instroom, terwijl anderzijds de academie de belangstelling voor de opleidingen (post doctoraal dan wel voltijds) vanuit de praktijk graag stimuleert.

Bestuur

Het bestuur van de VB Noord bestaat uit:

Mr.dr. A. Haan-Kamminga, (voorzitter)

Mr.dr. A. Haan-Kamminga, (voorzitter)

RuG/NHL Thorbecke Academie )

VB Noord biedt me de mogelijkheid om algemene inzichten te relateren aan de praktijk van het overheidsbeleid. Hierdoor krijg ik een beter zicht op de daadwerkelijke problematiek en verzamel ik concrete voorbeelden die ik kan gebruiken in mijn colleges.

mr. drs. S. Buissink

mr. drs. S. Buissink

Statengriffier Provincie Drenthe

VB Noord brengt de praktijk en wetenschap van het openbaar bestuur bij elkaar. Een combinatie die garant staat voor boeiende gesprekken. En de initiatieven die hieruit voortkomen doen er toe: de overheid is een belangrijk onderdeel van onze samenleving. We hebben er allemaal mee te maken. Ik zet me graag in voor de ontwikkeling en vernieuwing van het openbaar bestuur!

drs. H.M. van Gils

drs. H.M. van Gils

Algemeen Directeur gemeente Tytsjerksteradiel
Prof.mr.dr. A.T. Marseille

Prof.mr.dr. A.T. Marseille

Hoogleraar Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen

Leren van elkaar, dat is voor mij de essentie van het contact tussen bestuurspraktijk en wetenschap. Ik ben betrokken bij de VB Noord om er aan bij te dragen dat contact laagdrempelig en effectief is.

I.A.A Oostmeijer-Oosting Msc

I.A.A Oostmeijer-Oosting Msc

Gemeentesecretaris gemeente Emmen

Het is belangrijk dat we binnen de overheid van elkaar leren en elkaar ontmoeten. Het is ook belangrijk dat dit leren en ontmoeten wordt verrijkt met actuele kennis en inzichten van de kant van de opleidingen. VB Noord is daarvoor een mooi platform en daar lever ik graag een bijdrage aan.

drs. J. Schrikkema

drs. J. Schrikkema

Directeur Provincie Groningen

In een tijdperk van toenemende vervlechting en complexiteit worden reflectie en kennisontwikkeling van nog grotere waarde. Nieuwe inzichten en perspectieven zijn van essentieel belang voor de vitaliteit van openbaar bestuur en samenleving.
VB Noord biedt een prima platform om deze ontwikkelingen in theorie en praktijk aan elkaar te verbinden.

Prof.dr. H.B. Winter

Prof.dr. H.B. Winter

Hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen/Bureau Pro Facto

VB Noord is een prima platform voor de uitwisseling van theorie en praktijk, voor studenten die het openbaar bestuur willen leren kennen en voor gemeenten en provincies om van elkaar te leren.

Dr. P. de Winter (secretaris)

Dr. P. de Winter (secretaris)

Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen
mr. M. Wever (secretaris)

mr. M. Wever (secretaris)

Rijksuniversiteit Groningen